advertenties


Sinds het begin van de jaartelling
Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

Inhoud pagina
Sinds het begin van de jaartelling
- Agrippa

- Keizer Posthumus

- El Póstumo

- Jean le Posthume

- Oost Europa

- Gera

- Shakespeare

- Overige adel

- Friesland - Volkstelling 1947

- Emigranten

- Akke PosthumusPagina's over de geschiedenis van de naam Posthumus
De herkomst van de naam Posthumus
Inleiding

Rome de stadstaat
Romeins familieleven

Cicero's redevoering Pro Rabirio Postumo
Cicero

Sinds het begin van de jaartelling
Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

Keizer Postumus
Dr. W. A. van Es, de Romeinen in Nederland

Het Rooms-Friese recht
Historie van de rechtspraak in Friesland

Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811
De betekenis voor Friesland

Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2)
Registratie van de familienaam Posthumus

Bronnen
Overzicht van de geraadpleegde en geciteerde Bronnen bij het onderzoek naar de geschiedenis van de naam Posthumus.

  Agrippa
Bij het begin van de jaartelling leefde er een Agrippa en diens zoon Agrippa Postumus, met wiens naam in Pompeji gevonden dakpannen gestempeld werden in de tijd dat hij één of twee jaar oud was (Pupillus Agrippa, de kleuter Agrippa).
22

Marcus Vipsanius Agrippa Postumus, de derde zoon van Marcus Vipsanius Agrippa en Julia, werd geboren in 12 v. Chr. Nadat zijn vader overleed werd hij in 4 n. Chr. door Augustus geadopteerd en kreeg toen de naam Agrippa Julius Caesar. Agrippa Postumus zag er goed uit maar had een slecht karakter waardoor Augustus zich steeds meer van hem afkeerde. In 6 n. Chr. verwijderde Augustus hem uit de familie Julius, nam zijn bezit in beslag, en verbande hem naar Surrentum. In 7 n. Chr. werd hij door de Senaat naar Planasia verbannen. Hij viel in ongenade en werd onmiddellijk na de dood van Augustus in 14 n. Chr. vermoord. Wie de opdracht tot de executie gaf is onbekend. 23

Keizer Postumus
Tijdens de Romeinse overheersing in de tijd van keizer Gallienus regeerde van 258-268 de usurpator Postumus over het Germaanse gebied beneden de Rijn. Postumus verenigde met zijn van het Romeinse leger afvallige legioenen Brittannië en Gallië.

keizer postumus

Issuer: POSTUMUS, AD 260-269. Antoninianus.
Obverse: IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. His Radiated, draped and cuirassed bust right.
Reverse: PAX AVG, Peace standing left holding laurel branch and sceptre.
Reference: RIC 318; Sear 3120. Grade: U/EF 24


Het lukt Gallienus niet deze opstand te breken. En terwijl hij in Raum-Mailand een nieuw leger samenstelt wordt hij door officieren van de bevelhebber Aureolus vermoord. Aureolus laat zich tot de nieuwe keizer uitroepen. Spoedig daarop wordt hij eveneens vermoord. In Gallië wordt Postumus door zijn eigen soldaten vermoord. Claudius II wordt de nieuwe keizer. Hij verenigt na de dood van Postumus het westerse rijk met het centrale Romeinse rijk.
Lees verder over keizer Postumus op de volgende pagina het uitgebreide verhaal van Dr. W.A. van Es, De Romeinen in Nederland.

Volgens de Grande Larousse en de Brockhaus enzyklopädie heette Postumus: Marcus Cassianus Latinius. De familienaam is dus Cassianus. Onder de unieke naam voor een keizer: Postumus, vierde hij zijn overwinningen en toonde zijn gezag.

El Póstumo
Het gebruik van familienamen was na de val van het Romeinse Rijk in onbruik geraakt. Aan het eind van de Middeleeuwen komt de gewoonte weer in zwang onder invloed van de kerk. Omdat men alleen een voornaam koos ontstond er verwarring in de groeiende gemeenschappen en vond er persoonswisseling plaats. Daarom begon men aan de voornaam het beroep van de persoon in kwestie toe te voegen. Of als men in een andere plaats was gaan wonen, de plaats van geboorte. Ook het toevoegen van de naam van vader of moeder was mogelijk en in Friesland de voornaamste manier van naamgeving. Kloosters en kerken begonnen geboorten te registreren en tevens eigen verzinsels vast te leggen.
Na Keizer Postumus slaan we 1000 jaar over, vermeldingen van een Postumus komen we in dat millennium niet tegen. De h wordt toegevoegd, behalve in Spanje. Omdat men rond 1200 niet goed bekend was met de schrijfwijze schreef men Posthumus. Men kende de bedoeling van het woord en legde die uit als geboren na het begraven van de vader, want men wist wel post is na en humus is van humare, in aarde begraven.
In die tijd verblijft er een Posthumus aan het hof van koning Philip II van Frankrijk. Het is Theobald I ook wel Theobald de troubadour genoemd of The Posthumous (in Engeland), in Frankrijk Thibaud Le Chansonnier, of Le Posthume, in Spanje Theobaldo El Trovador, of El Póstumo. Geboren in 1201, vermoedelijk op 30 mei in Troyes, Frankrijk en overleden in 1253, vermoedelijk op 7 juli in Pamplona, Navarra (tegenwoordig in Spanje).
Hij was de zoon van Theobald III van Champagne, die overleed voor zijn zoon was geboren, en Blanche van Navarra.
25 Hij leefde vier jaar aan het hof van koning Philip II van Frankrijk. Na de dood van Philip (1223), steunde hij Philips zoon Louis VIII, maar verliet hem in 1226 bij de slag van Avignon, geleid door de koning als onderdeel van zijn strijd tegen de Albigenzen, een als ketters veroordeelde religieuze sekte. Na de dood van Louis een paar maanden later, sloot Theobald zich aan bij een dissidente groep edelen die vijandig stonden tegenover de weduwe van Louis, regentes van Frankrijk, Blanche van Castilië. Spoedig verliet hij de groep weer en verzoende zich met Blanche. Het gerucht ging dat hij haar minnaar was en haar echtgenoot vergiftigd had en men dacht dat veel van zijn gedichten aan haar zijn gewijd. Hij leidde de kruistocht van 1239-1240. Na zijn terugkeer sleet hij de rest van zijn leven in Champagne en Navarra.

Jean le Posthume
Geboren 15 november 1316 en overleden in Parijs op 19 of 20 november 1316. Jean I ook wel Jan Posthumus (John Posthumous) of in Frankrijk Jean le Posthume, koning van Frankrijk, de nageboren zoon van Louis X van Frankrijk en zijn tweede echtgenote (consort), Clémence van Hongarije. Hij stierf een paar dagen na zijn geboorte maar is toch erkend als een van de koningen van Frankrijk.
Zijn oom, die hem opvolgde als Philip V, werd er van beschuldigd zijn dood te hebben veroorzaakt, of hem te hebben vervangen door een dood kind, maar bewezen is dit nooit. In 1358 overtuigde een man in Florence, Giannino genoemd, de neef van Clémence, Louis I van Hongarije, ervan dat hij Jean I is, maar hij werd niet geloofd en stierf in de gevangenis van Napels (1363).
26

Oost Europa
Slowaken in de Verenigde Staten hebben ook interesse in genealogie. In een geschiedenis geschreven in 1946 staat o.a.: ´Na het overlijden van koning Albert in 1439 zond koningin Elizabeth de beroemde generaal Jan Jiskra van Brandys naar het noorden van Hongarije, het huidige Slowakije, met de opdracht het land voor haar zoon Ladislaus Posthumus te bezetten. Als kapitein van Opper Hongarije hield Jiskra met zijn troepen de regio 20 jaar onafhankelijk.´
27

Ladislaus
The obverse side of a Ducat, a gold coin, of Ladislaus Postumus, the King of Hungary from A.D. 1452-1457.
Copyright: 2009, Florida Center for Instructional Technology. ETC

Gera
De geschiedenis van de stad Gera in de Duitse deelstaat Thüringen is nauw verbonden met het vorstenhuis Reuss. De beroemdste zoon van de familie, Heinrich Reuss der Jüngere, Posthumus genoemd (in het midden), heeft door zijn hervormingen veel voor de ontwikkeling van Gera gedaan. Hij is in 1572 geboren twee maanden na de dood van zijn vader en in 1635 overleden. Hij stichtte in 1608 het eerste gymnasium van de stad. Een bekende van hem, de Nederlandse textielfabrikant Nicolaas de Smit (links naast Posthumus), voerde in Gera het op industriële wijze verven van stof in. De meer dan 360 jaar oude sarcofaag van Heinrich Posthumus is kortgeleden gerestaureerd en te bezichtigen in de Johanniskirche. 28
Heinrich Reuss der Jüngere

Shakespeare
In het toneelstuk Cymbeline van Shakespeare komt een Leonatus Posthumus voor, echtgenoot van Imogen, dochter van de Britse koning Cymbeline, wiens boosaardige tweede koningin hem dwingt Posthumus te verbannen omdat zij Imogen wil dwingen met haar zoon Cloten te trouwen.

Shakespeare schreef het stuk in 1609 en laat in het eerste bedrijf, eerste toneel, de tweede edelman aan de eerste vragen:
Hoe heet hij; wat is zijn afkomst?
1e Edelman     Zijn diepste wortels ken ik niet: zijn vader heette Sicilius, die krijgsroem won naast Cassibelan tegen de Romeinen, maar zijn titels kreeg van Tenantius, die hij succesrijk diende en met roem: zo kreeg hij ook de bijnaam Leonatus: die had (naast de edelman waar het hier om gaat) nog twee zonen, die in de oorlog vielen, hun zwaard in de hand. Zo´n smart overviel hun vader toen zonder kinderen dat hij uitstapte; en zijn lieve vrouw, rond van de edelman waar wij van spreken, stierf bij zijn geboorte.
De koning neemt de zorg voor het kindje op, noemt hem Posthumus Leonatus, hij voedt hem op, maakt hem zijn eigen page, houdt hem alle kennis voor die zijn tijd hem kan aanbieden, en hij neemt het op, zoals wij lucht, vlotter dan toegediend, en zijn lente werd oogsttijd: leefde aan het hof, - en dat is wat -, zeer geroemd en geliefd; een voorbeeld voor de jongsten, voor de rijperen een spiegel die hen vormde, voor de ouwetjes een kind dat kindsen leidt. En voor zijn vrouw (om wie hij is verbannen): haar eigen waarde spreekt hoezeer zij hem mocht; en al zijn deugd wordt ons heel duidelijk, doordat haar keus zegt wat voor man hij is.
29

Zijn biografen nemen aan dat Shakespeare de Grammar School in Stratford-on-Avon bezocht en daar in aanraking kwam met Latijnse literatuur. Daarin zal hij de gewoonte kinderen die na het overlijden van hun vader Postumus worden genoemd, tegengekomen zijn. Omdat inmiddels in de Engelse taal de h toegevoegd is schrijft hij ook Posthumus.

Overige adel
In de vorstenhuizen van Europa werd de naam Posthumus gebruikt voor halve wezen, zoals: Georg Albrecht II Posthumus
Graaf von Erbach-Fuerstenau
Geboren 26 February 1648 te Fuerstenau
Overleden 23 March 1717 te Fuerstenau
Gehuwd 10 December 1671 te Waldenburg
Deze Georg is geparenteerd aan het Duitse vorstenhuis Prins Albert van Saxe-Coburg en Gotha, en het Engelse vorstenhuis van Edward VII koning van Groot Brittannië en Ierland.
Een van de nazaten van Lamoraal, 4e. graaf van Egmond heette Francois posthumus de Montmorency geboren 29 November 1704.

Friesland - Volkstelling 1947
Met de volkstelling van 1947 in Nederland is ook het aantal personen met de naam Posthumus geteld. Zie het bijgaande staatje. 30 Hieruit blijkt dat Friesland in dat jaar de meeste Posthumussen telt, (43,7 %).
Postumus komt 7 keer voor: in Groningen (1), Utrecht (1), Amsterdam (3), Noord-Holland (3) en Noord-Brabant (1)
Posthumius wordt alleen in Noord-Holland geteld: 3 in Amsterdam en 16 in de rest van de provincie. [En die rest is West Friesland].

Aantal naamdragers bij de Volkstelling van 31 mei 1947  
Groningen 234
Friesland 821
Drenthe 43
Overijssel 122
Gelderland 39
Utrecht 42
Amsterdam 175
Noord-Holland 131
Noord-Holland totaal 306
Den Haag 47
Rotterdam 88
Zuid-Holland 46
Zuid-Holland totaal 181
Zeeland 1
Noord-Brabant 68
Limburg 21
Totaal 1878

In 2007 zijn er 2419 naamdragers met de naam Posthumus.

Emigranten
Behalve over Nederland uitgezwermd, zijn veel Friezen naar het buitenland geëmigreerd. In een register van de Social Security Death Index van de VS
31 is de volgende Posthumus aangetroffen, vermoedelijk heette hij oorspronkelijk Gerrit:

GARRETT POSTHUMUS
  SSN 471-14-3238 Residence: 56007 Albert Lea, Freeborn, MN
  Born 12 Mar 1898
  Died May 1973

Zoeken op Posthumus in de telefoongids heeft als resultaat (op 14 april 2000) 32:
Phone and Address Listings  
Database: U.S. Telephone & Address Listings
Combined Matches: 194

Twee daarvan zijn:
CHARLES POSTHUMUS 523 BUTTERNUT DR APT L276 HOLLAND MI 49.....76, en

CHUCK POSTHUMUS 2010 OTTAWA BEACH RD HOLLAND MI 49.....64

Ze wonen in de plaats Holland, toeval? Nee.
Op de site van W. Soeten -genealogie Pyter Tiedes- komt o.a. een Hollander voor:

VII.6 Gerben Mollema [V] [M]. Geboren 15 februari 1858 te Sneek, FR. Gerben is overleden als vrijgezel. Overleden 5 mei 1936 te Holland, Michigan (USA), begraven 8 mei 1936 te Holland, Michigan (USA). Gerben ligt begraven in Home Cemetary, PH1 Section EA, Lot64-55. VII 33:

Akke Posthumus
Onder andere emigranten bevond zich bijvoorbeeld A. Posthumus Ulberg uit Friesland die vergezeld van man en kinderen met de
"Doggerbank" van Amsterdam naar New York reisde en overleed in Vriesland, Michigan. Haar man heet op de passagierslijst van de "Doggerbank" Tede Ulberg, 42 jaar, schoenlapper uit Friesland. Hij is de enige waarbij het beroep is vermeld, de anderen zijn landbouwer. 34

Tede Ulberg had voor zijn huwelijk met Akke met Beitske Sipkes Visser drie kinderen.
Zijn dochters zijn aangegeven in de gemeente Barradeel. Op de akten staat dat hij Yetzen Hanses (of Hanzes) Ulberg heette en volgens een andere bron, dat hij in Oosterbierum woonde. De ingeschreven dochters zijn:

Klaaske Yetjes Ulberg geboren 15 januari 1831 overleden 29 augustus 1837
Marijke Ulberg geboren 2 april 1833
Akke Yetzens Ulberg geboren 14 december 1836 overleden 5 april 1837

Op een huwelijksakte van dezelfde gemeente staat dat hij op 30 september 1837 trouwt met Akke Piebes Posthumus. Hij heet dan Yetje of Ytjen Hanses Ulberg.
Bij Akke krijgt hij ook kinderen lezen we op geboorteaktes van de gemeente Barradeel.

Johannes Ulberg geboren 3 maart 1838
Levenloos kind, zoon geboren 27 februari 1840
Klaaske Ulberg geboren 2 november 1841
Piebe Ulberg aangiftedatum 20 december 184435

Afgaande op de lijst "Doggerbank" komt hij op 6 augustus 1847 aan in New York, met zijn vrouw Akke en zijn kinderen Marijke (M. Ulberg 14 jaar), Johannes (Jan Ulberg 9 jaar), Klaaske (Klaaske Ulberg 5 jaar) en Piebe (Pilbo Ulberg 2 jaar).
Hoe het hun verder is vergaan kunt u op de website van Mark C. Ulberg lezen. Hoewel hier weer andere namen staan en Beitske reeds in 1830 zou zijn overleden neem ik aan dat het toch om dezelfde personen gaat.
36

Akke sluit zich in maart 1883 aan bij de congregratie van de Vriesland (Michigan) Christian Reformed Church en in mei 1890 van de Christian Reformed Church in Zutphen, Michigan 36a

Tenslotte, New York is door Hollanders gesticht.
De film Sleepy Hollow van Tim Burton, speelt zich af in een Hollandse gemeenschap, die zich in Sleepy Hollow bij New York heeft gevestigd, compleet met Hollandse molen en trapgevelhuisje. Eén familie heet Van Garrett, de letterlijke vertaling van Gerrits (= van Gerrit).
Dirk Van Garrett: Onthoofd door de Ruiter terwijl hij de koets bestuurde waar zijn vader in zat.
Peter Van Garrett: Onthoofd door de Ruiter in de tuin vlak bij de vogelverschrikker.
Johnny Depp speelde Agent Ichabod Crane

 
Vorige pagina: Cicero's redevoering Pro Rabirio Postumo Cicero

Volgende pagina: Dr. W.A. van Es, De Romeinen in Nederland Keizer Postumus

 


Privacybeleid Donatie