advertenties


Inleiding

De herkomst van de naam Posthumus

Inhoud pagina
Inleiding
- Posthumus een Friese naam

- De herkomst volgens woordenboeken en encyclopediŽn

- 'posthuum' of 'postuum'?Pagina's over de geschiedenis van de naam Posthumus
Rome de stadstaat
Romeins familieleven

Cicero's redevoering Pro Rabirio Postumo
Cicero

Sinds het begin van de jaartelling
Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

Keizer Postumus
Dr. W. A. van Es, de Romeinen in Nederland

Het Rooms-Friese recht
Historie van de rechtspraak in Friesland

Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811
De betekenis voor Friesland

Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2)
Registratie van de familienaam Posthumus

Bronnen
Overzicht van de geraadpleegde en geciteerde Bronnen bij het onderzoek naar de geschiedenis van de naam Posthumus.

 
Engels - English
Preamble

Posthumus een Friese naam
Sinds 1811 is de naam Posthumus in Nederland en in landen waar Nederlanders naar toe zijn geŽmigreerd, als familienaam ingeburgerd. Al deze families zijn terug te voeren op een Friese voorvader, want alleen in Friesland heeft men zich bij Decreet van 18 augustus 1811 van keizer Napoleon onder de naam Posthumus of Postumus laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

De Romeinse (bij)naam Postumus is een juridische term voor een rechtsregel die voor het eerst opgeschreven is in Rome in de vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling. In dit verhaal leest u hoe de Friezen er in geslaagd zijn de naam over een deel van de wereld te laten voortleven in de vele families met de naam Posthumus. Dat ze daarbij wel een zetje van bijna alle keizers van Europa nodig hadden is bijna vanzelfsprekend voor een Vrije Fries.

Met behulp van teksten van websites en boeken zal ik het bovenstaande aantonen, te beginnen met woordenboek en encyclopedie.

De herkomst volgens woordenboeken en encyclopediŽn
In Nederland betekent de naam Posthumus 'geboren na de dood van de vader'. Hij wordt door sommigen als een samenvoeging van twee Latijnse woorden post en humus beschouwd, maar is te herleiden van het Etruskische poster, via het Latijnse posterus tot postumus.

Post is Latijn voor 'na'. Van humus geeft Van Dale de volgende omschrijving: "De donkere stof door verrotting en vermolming van planten en andere organische stoffen in de bodem ontstaan, die voor de vruchtbaarheid van de grond onmisbaar is." Het woord is volgens Van Dale in 1828 voor het eerst gebruikt in een Nederlandse tekst. 4

In de Grande Larousse staat bij het woord posthume o.a. als betekenis 'geboren na de dood van zijn vader'. Het woord is afkomstig van het Latijnse postumus laatstgeborene, dat onder invloed van het woord humus aarde is veranderd in posthumus. 5

In Engelstalige landen kent men het woord posthumous, meestal gebruikt in de betekenis van nagelaten (werk), maar soms in de betekenis van een kind geboren na de dood van de vader.
De Encyclopaedia Brittannica zegt hier verder over: Het Latijnse postumus, laatste, laatst, waar het woord van afgeleid is, is een vorm van post, na, maar is in later Latijn verbonden met humare, aan de aarde (humus) toevoegen, begraven. 6

In de Duitse encyclopedie van Brockhaus staat postum (foutief posthum) met de betekenis laatstgeborene, geboren na de dood van de vader en het woord postumus (foutief posthumus) met de betekenis nachgeborener.
Onder nachgeborene zijn 2 betekenissen opgenomen waarvan de tweede het interessantst is:

[Vert.: Na een scheiding of de dood van de vader geboren kinderen (in het Latijn postumi). Volgens het erfrecht werden ze behandeld alsof ze nog tijdens het in leven zijn van de vader geboren waren.] 7

In de Winkler Prins staat: Postumi (enkelv. postumus) heten in het Romeinse recht zowel kinderen die na de dood van de vader als die na het maken van het testament zijn geboren. Door hun geboorte werd een gemaakt testament ongeldig, wat tot vele complicaties aanleiding gaf. 8

Postumus is de overtreffende trap van posterus staat in het Woordenboek Latijn/Nederlands. Het boek vermeld twee betekenissen:
A. laatst geboren, laatst ontstaan, klassiek alleen als juridische terminus technicus nageboren (na de dood van de vader); als zelfstandig naamwoord mannelijke nakomeling.
B. laatst; tua postuma proles (Verg.). [citaat Vergilius: jouw laatste kind]. Indien Postumus [met een hoofdletter] is het een Romeinse bijnaam. 9

Op 3 juli 1999 staat dat ook te lezen op de kinderpagina Roots in de zaterdagbijlage van The Tribune, de grootste krant van Noord-India. 10

Het Etruskische Woordenboek (Engelse versie) kent voor posterus ook een woord:
PVSTER (L. posterus [poster]-a-um, subsequent, following, next, future; in posteum, for the next day or for the future; m. pl. as subst. posterity; Compar. posterior-us, next, later; inferior, worse; n. acc. as adv. posterius, later. Superl. postremus-a-um, hindmost, last, lowest, worst. N. abl as adv. postremo, at last; n. acc. postremum, for the last time; ad postremum, at last. Superl. postumus-a-um, the last, last-born [esp. of children born after the father's will or death]; It. posteri, m. pl. posterity; posteria, f. general store; posteriore, adj. posterior, behind, back; Fr. postťrieur, adj. posterior, subsequent, later, behind, back; m. behind, backside, rear). 11

De Winkler Prins en de Brockhaus noemen het meervoud postumi. Gedurende de Romeinse tijd bestond Postumius alleen als familienaam. Hierover en hoe de Etrusken Rome stichtten en de consuls de wet opschreven die de juridische term postumus verklaart, leest u verder op de volgende pagina.


N.B.
Op mijn vraag aan de Nederlandse Taalunie waarom in het woord postuum de h is vervallen - ik dacht pas bij de spellingherziening van 1995 - kreeg ik het volgende antwoord:

"De 'h' in 'postuum' werd al in het Groene Boekje van 1954 niet meer geschreven; ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel XII, 1949) keurt de spelling 'posthuum' af, hoewel de 'h' al in het Latijn voorkwam. Vermoedelijk is 'posthuum' nooit officieel goed geweest, maar in eerdere woordenlijsten kwam het woord niet voor, waardoor dat niet goed na te gaan is.

TOELICHTING
De spelling 'posthuum' is ontstaan doordat men meende dat het woord was samengesteld uit 'post' ('na') en 'humus' ('aarde') of 'humare' ('begraven'). Het woord betekent echter letterlijk 'laatstgeboren, na de dood van de vader geboren zoon', van 'postumus' ('laatste').

In 1954 heeft men in veel Latijnse en Griekse leenwoorden de 'h' laten vervallen; dit gebeurde aan het eind van een woord ('labyrinth' werd 'labyrint'), voor een medeklinker ('anthraciet' werd 'antraciet') en na de letters 'f' en 'ch' ('diftherie' werd 'difterie'). Deze regels staan nu nog in het Groene Boekje: Woordenlijst 3.3 t of th.

'Postuum' valt buiten deze categorieŽn, hier heeft men de spelling vastgelegd die aansluit bij de herkomst van het woord (volgens het beginsel van de etymologie: Woordenlijst 1.3)."

DAVID Jacques Louis (1748-1825). Napoleon in his study in the Tuileries Palace. Washington, National Gallery of Art3
   
Vorige pagina: Posthumus Homepage

Volgende pagina: Rome de stadstaat Romeins familieleven

 
  Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar:
Hans Posthumus.
 
       
       


Privacybeleid Donatie